Decreto 64/2016

Se ha publicado en el área restringida Decret 64/2016, de 28 d’octubre de 2016, pel qual es creen categories noves de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i es canvia la denominació de tres categories ja existents.